Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Πιστοποιητικό ισοτιμίας διπλώματος Ε.Μ.Π. με ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου Integrated Master

Μετά τη δημοσίευση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης Αριθμ. 134312/Ζ1/08-08-2018 (ΦΕΚ 3987 τ.Β΄/14-09-2018) «Διαπιστωτική απόφαση για την υπαγωγή τμημάτων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α΄114)», η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών των Σχολών ΕΜΠ οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα εκάστου τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων».

Οι ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι ΕΜΠ μπορούν να υποβάλουν αίτηση ακολουθώντας τις οδηγίες που επισυνάπτονται.

Αίτηση

Οδηγίες