Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τμήμα Εκδόσεων και Τυπογραφείου

Το εν λόγω Τμήμα:

1) Φροντίζει για τη συλλογή των απαραίτητων για την έκδοση συγγραμμάτων στοιχείων και μεριμνά για την έκδοση και αναπαραγωγή τους, καθώς και τη διανομή τους στους φοιτητές.

2) Μεριμνά για την εκτύπωση ενημερωτικών δελτίων, φυλλαδίων, οδηγών σπουδών, επετηρίδων, διπλωματικών εργασιών, διδακτορικών διατριβών κ.λ.π. σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες του Ιδρύματος.

3) Μεριμνά για την κοινοποίηση εγγράφων, οδηγιών και διευκρινίσεων που αφορούν στη διανομή των συγγραμμάτων μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ.

4) Μεριμνά για τη σύναψη συμβάσεων συντήρησης των μηχανημάτων και προμήθειας αναλωσίμων της Εκτυπωτικής Μονάδας και γενικά φροντίζει για την καλή λειτουργία των πάσης φύσεως μηχανημάτων που ευρίσκονται στο χώρο της.

5) Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και μεριμνά για τη διενέργια διαγωνισμών που αφορούν στην προμήθεια καινούργιων μηχανημάτων.

6) Ελέγχει και προωθεί για ενταλματοποίηση από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών όλα τα τιμολόγια που αφορούν στη συντήρηση των μηχανημάτων της Εκτυπωτικής Μονάδας και στην προμήθεια αναλωσίμων αυτών και χαρτιού.

7) Εισηγείται στη Σύγκλητο και μεριμνά για την έκδοση Πρυτανικών αποφάσεων για θεματά που αφορούν στη λειτουργικότητα του Τμήματος.

8) Τηρεί αρχείο για όλα τα παραπάνω.  

Προσωπικό