Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών

Το εν λόγω Τμήμα:

1) Μεριμνά για την κοινοποίηση των αποφάσεων της Συγκλήτου καθώς και νόμων, διαταγμάτων, εγκυκλίων, οδηγιών και διευκρινίσεων επί εκπαιδευτικών θεμάτων στις Διοικητικές Υπηρεσίες (Γραμματείες των Σχολών) και παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή αυτών.

2) Εξετάζει την εισερχόμενη αλληλογραφία στο ΕΜΠ που αφορά σε φοιτητικά θέματα, την προωθεί στις Διοικητικές Υπηρεσίες των Σχολών κατά περίπτωση, λαμβάνει την απάντηση των Σχολών και εισηγείται σχετικά προς την Σύγκλητο για λήψη απόφασης

3) Μεριμνά για τη συγκέντρωση και έγκριση των προγραμμάτων σπουδών των Σχολών, παρακολουθεί κάθε τροποποίηση τους και επιλαμβάνεται θεμάτων που σχετίζονται με τον κανονισμό σπουδών.

4) Συντονίζει την εκπαιδευτική δραστηριότητα των Σχολών ιδιαίτερα σε θέματα ωρολογίων προγραμμάτων εξετάσεων κ.λ.π.

5) Συντονίζει τις διαδικασίες που αφορούν τον καθορισμό εισακτέων, τις εγγραφές, τις μετεγγραφές, κατατακτήριες εξετάσεις και επιλύει τα ερωτήματα που ανακύπτουν.

6) Μεριμνά για την έγκαιρη προετοιμασία του Ενημερωτικού Οδηγού του Ιδρύματος  σε ετήσια βάση και των Οδηγών Σπουδών των Σχολών του Ιδρύματος, σε συνεργασία με τις Διοικητικές Υπηρεσίες των Σχολών, και το Τμήμα Εκδόσεων & Τυπογραφείου.

7) Μεριμνά για την τήρηση αρχείου νομοθεσίας σε θέματα προπτυχιακών σπουδών και αποστέλλει απόψεις της υπηρεσίας προς την κεντρική διοίκηση και τις Σχολές επί παντός σχετικού θέματος που προκύπτει.

8) Παρέχει κατευθύνσεις και οδηγίες για την έκδοση πιστοποιητικών φοιτητικής κατάστασης ως και για την απονομή πτυχίων και λοιπών τίτλων.

9) Μελετά τα εκπαιδευτικά συστήματα και προγράμματα διδασκαλίας  άλλων κρατών, εξάγει πορίσματα και υποβάλλει σχετικές προτάσεις.

10) Αποτελεί σημείο αναφοράς εξωτερικών παραγόντων όταν απευθύνονται στο ίδρυμα για θέματα π.χ παροχής στατιστικών στοιχείων προπτυχιακών φοιτητών και  αποφοίτων των Σχολών.

Προσωπικό