Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας

Το εν λόγω Τμήμα:

1) Μεριμνά για την προώθηση κάθε σχετικού θέματος σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών όπως αριθμός φοιτητών, μέλη διδακτικού προσωπικού, ωρολόγια προγράμματα, συγγράμματα, τίτλους σπουδών κλπ.

2) Μεριμνά για τη διακίνηση της αλληλογραφίας που αφορά τις μεταπτυχιακές σπουδές και την ερευνητική δραστηριότητα στα πλαίσια αυτών.

3) Παρακολουθεί την εξέλιξη των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και παρέχει κάθε πληροφορία που ζητείται.

4) Τηρεί αρχείο νομοθεσίας σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές και γνωματεύει επί κάθε σχετικού θέματος που προκύπτει.

5) Μεριμνά για την έκδοση Πρυτανικών αποφάσεων για τη λειτουργία των ΔΠΜΣ του Ιδρύματος και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού.

6) Τηρεί αρχείο των διδακτόρων στο ίδρυμα και μεριμνά για την έκδοση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων.

7) Διοικητική και Γραμματειακή υποστήριξη της Συγκλητικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Προσωπικό