Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών & Έρευνας

 

Προϊσταμένη: Καλού Αριστέα
Τηλ. 210 772 1352
e-mail: akalou@central.ntua.gr

Προσωπικό:

1. Διακογεωργίου Νίκος
Τηλ. 210 772 2008

 

- Μεριμνά για την προώθηση κάθε σχετικού θέματος σχετικά με τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών όπως αριθμός φοιτητών, μέλη διδακτικού προσωπικού, ωρολόγια προγράμματα, συγγράμματα, τίτλους σπουδών κλπ.

-Μεριμνά για τη διακίνηση της αλληλογραφίας που αφορά τις μεταπτυχιακές σπουδές και την ερευνητική δραστηριότητα στα πλαίσια αυτών.

-Παρακολουθεί την εξέλιξη των μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και παρέχει κάθε πληροφορία που ζητείται.

-Τηρεί αρχείο νομοθεσίας σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές και γνωματεύει επί κάθε σχετικού θέματος που προκύπτει.

-Μεριμνά για την έκδοση Πρυτανικών αποφάσεων για τη λειτουργία των ΔΠΜΣ του Ιδρύματος και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη με Πανεπιστήμια του Εξωτερικού.

-Τηρεί αρχείο των διδακτόρων στο ίδρυμα και μεριμνά για την έκδοση των μεταπτυχιακών και διδακτορικών διπλωμάτων.

- Διοικητική και Γραμματειακή  υποστήριξη της Συγκλητικής Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών.