Τμήμα Εκδόσεων και Τυπογραφείου

 

Προϊσταμένη: Παπαθανασάκη Ανθή
Τηλ. 210 772 2400
e-mail: anthipap@central.ntua.gr

Προσωπικό:

1. Σακελλάρης Μελέτιος
Τηλ. 210 772 1563
e-mail: m-sakell@central.ntua.gr

2. Ηλίας Κωνσταντίνος
Τηλ. 210 772 1562

3. Μαρτίνος Εμμανουήλ
Τηλ. 210 772 1561

- Φροντίζει για τη συλλογή των απαραίτητων για την έκδοση συγγραμμάτων στοιχείων και μεριμνά για την έκδοση και αναπαραγωγή τους, καθώς και τη διανομή τους στους φοιτητές.

-Μεριμνά για την εκτύπωση ενημερωτικών δελτίων, φυλλαδίων, οδηγών σπουδών, επετηρίδων, διπλωματικών εργασιών, διδακτορικών διατριβών κ.λ.π. σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσίες του Ιδρύματος.

-Μεριμνά για την κοινοποίηση εγγράφων, οδηγιών και διευκρινίσεων που αφορούν στη διανομή των συγγραμμάτων μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΥΔΟΞΟΣ.

-Μεριμνά για τη σύναψη συμβάσεων συντήρησης των μηχανημάτων και προμήθειας αναλωσίμων της Εκτυπωτικής Μονάδας και γενικά φροντίζει για την καλή λειτουργία των πάσης φύσεως μηχανημάτων που ευρίσκονται στο χώρο της.

-Συντάσσει τεχνικές προδιαγραφές και μεριμνά για τη διενέργια διαγωνισμών που αφορούν στην προμήθεια καινούργιων μηχανημάτων.

-Ελέγχει και προωθεί για ενταλματοποίηση από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών όλα τα τιμολόγια που αφορούν στη συντήρηση των μηχανημάτων της Εκτυπωτικής Μονάδας και στην προμήθεια αναλωσίμων αυτών και χαρτιού.

-Εισηγείται στη Σύγκλητο και μεριμνά για την έκδοση Πρυτανικών αποφάσεων για θεματά που αφορούν στη λειτουργικότητα του Τμήματος.

-Τηρεί αρχείο για όλα τα παραπάνω.